Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/229753
Authors: 
Solaiman, Md. Golam
Kadar, Abdul
Azad, Md. Abul Kalam
Wanke, Peter
Year of Publication: 
2017
Citation: 
[Journal:] The Central European Review of Economics and Management (CEREM) [ISSN:] 2544-0365 [Volume:] 1 [Issue:] 4 [Year:] 2017 [Pages:] 69-86
Abstract: 
Aim: The global financial crisis in 2008 has obstructed almost every bank around the world. This study examines the impact of global financial crisis on bank efficiency in Saudi Arabia. Design / Research methods: This study examines the impact of global financial crisis in bank efficiency applying the data envelopment analysis (DEA) during 2006-2014. Eleven commercial banks were examined from Saudi banking sector which covers almost half of total banks of Saudi Arabia. Scale efficiency, technical efficiency and productivity of banks have been examined for assessing the impact of financial crisis overtime. Conclusions / findings: Results reveal that banks in Saudi Arabia are inefficient in terms of technical and scale efficiency. The results also reveal these banks are not immune to the global financial crisis. Though only one bank has kept their unit efficient positions during the study period, the impact of global crisis on bank efficiency is found visible among other banks. The robustness of this study is also tested.  Originality / value of the article: The importance of this study is twofold. First, examining bank efficiency with special attention to financial crisis. Second, Saudi Arabia needs sustainable growth to be ensured. Hence, examination of impact of financial crisis on bank efficiency of Saudi Arabia will surely help the policy makers for future planning.  Implications of the research: The findings of this study will assist the policy makers in Saudi Arabia for taking corrective measure in advance in case of such future financial crisis. Moreover, the results will be used by the managers of the respective banks for decision making and problem solving.
Abstract (Translated): 
Cel: Globalny kryzys finansowy z 2008 roku utrudnił funkcjonowanie niemal każdego banku na świecie. Niniejszy artykuł ma na celu ocenę wpływu globalnego kryzysu finansowego na wydajność banków w Arabii Saudyjskiej. Metodyka badań: Artykuł określa wpływ globalnego kryzysu finansowego na wydajność banków poprzez zastosowanie metody obwiedni danych (ang. data envelopment analysis (DEA)) dla danych z lat 2006-2014. Przebadano 11 komercyjnych banków należących do saudyjskiego sektora bankowego, co stanowiło niemal połowę wszystkich banków w Arabii Saudyjskiej. Aby ocenić wpływ kryzysu finansowego w czasie, uwzględniono wydajność skali, wydajność techniczną oraz produktywność banków. Wnioski: Na podstawie wyników można stwierdzić, że banki w Arabii Saudyjskiej są niewydajne pod względem wydajności technicznej oraz skali. Ponadto banki te są nieodporne na globalne kryzysy finansowe. Chociaż tylko jeden bank utrzymał swoją pozycję w ramach wydajności jednostkowej, wpływ globalnego kryzysu na wydajność banków jest widoczna w odniesieniu do pozostałych przeanalizowanych banków. Przetestowano także solidność przeprowadzonego badania. Wartość artykułu: Niniejsze badanie ma podwójne znaczenie. Po pierwsze, przeanalizowano wydajność banków ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu finansowego. Po drugie, w Arabii Saudyjskiej należy zapewnić zrównoważony wzrost. Z tego względu określenie wpływu kryzysu finansowego na wydajność banków w Arabii Saudyjskiej z pewnością wesprze decydentów politycznych w przyszłym planowaniu. Implikacje badań: Wyniki badań zaprezentowane w artykule będą służyć politykom w Arabii Saudyjskiej podczas podejmowania zawczasu odpowiednich kroków w przypadku przyszłego kryzysu finansowego. Co więcej, wyniki będą wykorzystane przez kierowników banków w podejmowaniu decyzji oraz rozwiązywaniu problemów.
Subjects: 
Slack based model
data envelopment analysis
efficiency
Saudi Arabia
JEL: 
C23
G21
L2
Persistent Identifier of the first edition: 
Document Type: 
Article

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.