Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/229751
Authors: 
Hasannasab, Maryam
Margaritis, Dimitris
Year of Publication: 
2017
Citation: 
[Journal:] The Central European Review of Economics and Management (CEREM) [ISSN:] 2544-0365 [Volume:] 1 [Issue:] 4 [Year:] 2017 [Pages:] 13-34
Abstract: 
Aim: A problem in efficiency and productivity studies in banking is that some of the input and output prices used in the estimation of cost, revenue and profit functions are proxies of questionable quality with obvious impact on the reliability of performance measures. We address this issue focussing on the banking systems of Central and Eastern Europe where arguable this problem may even be more acute.Design / Research methods: We employ parametric forms of directional distance functions to obtain shadow prices of bank inputs and outputs, and compare them with price proxies typically employed in empirical studies. The key idea here is to exploit cost, revenue and profit maximisation as the optimisation criteria to derive pricing rules, which allow us to find shadow prices for both inputs and outputs. We show how knowledge of one input price can be used to price outputs and how knowledge of one output price can be used to price inputs along with information on input and output quantities. We also use total cost to shadow price inputs and total revenue to shadow price outputs.Conclusions/findings: We find differences between shadow prices and actual prices suggesting that input and/or output mix may not be consistent with cost minimisation or revenue and profit maximisation. We also find that bank efficiency is highest on average in Estonia, which also boasts the highest bank capitalisation rate in the CEE region.Originality/value of the article: The study departs from the traditional literature on efficiency and productivity by focussing on pricing and their implications thereof for input-output mix.Implications of the research (if applicable): Prices for problem loans are not observable, hence our approach provides an avenue for computing shadow prices for bad outputs in banking. This is important since it gives us an indication of the loss of good output needed to lower the bad output by one unit.
Abstract (Translated): 
Cel: Problemem związanym z badaniami nad wydajnością i produktywnością w bankowości jest to, że niektóre cenowe nakłady i wyniki wykorzystywane do szacowania funkcji kosztów, przychodów i zysków mogą cechować się wątpliwą jakością i tym samym wpływać na wiarygodność mierników kondycji finansowej. Autorzy zwracają uwagę na tę kwestię i koncentrują się na systemach bankowych w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie, dyskusyjnie, problem ten może być nawet bardziej palący. Metodyka badań: Autorzy zastosowali formy parametryczne funkcji kierunkowych, aby uzyskać ceny cienie bankowych nakładów i wyników i porównali je z aproksymantami cen typowo stosowanymi w badaniach empirycznych. Główną ideą było wykorzystanie kosztu, przychodu i maksymalizacji zysku jako kryteriów optymalizacji w celu wyprowadzenia zasad cenowych, które pozwoliły na znalezienie cen cieni zarówno dla nakładów, jak i wyników. Wykazano, jak wiedza na temat ceny jednego czynnika może być wykorzystana do wyników cenowych, a także, jak wiedza na temat ceny jednego wyniku może być wykorzystana do nakładów cenowych wraz z informacją o ilościach nakładów i wyników. Zastosowano również koszt całkowity do nakładów cen cieni oraz przychód całkowity do wyników cen cieni. Wnioski: Badania wykazały różnice pomiędzy cenami cieniami a aktualnymi cenami, sugerując, że mix nakładów i / lub wyników może nie być spójny z minimalizacją kosztów bądź maksymalizacją przychodów czy zysków. Stwierdzono także, że najwyższa wydajność banków występuje średnio w Estonii, chlubiącej się też najwyższą stopą kapitalizacji banków w Europie Środkowo-Wschodniej.  Wartość artykułu: Badanie wyraźnie odróżnia się od tradycyjnej literatury dotyczącej wydajności i produktywności poprzez koncentrację na cenach i polityce cenowej i ich oddziaływaniu na nakłady i wyniki. Ograniczenia: Ceny nie są łatwo zauważalne w odniesieniu do problemów z pożyczkami. Z tego powodu przedstawione w artykule podejście wskazuje na drogę pozwalającą obliczyć ceny cienie w przypadku złych wyników w bankowości. Jest to istotne, ponieważ stanowi oznakę utraty dobrych wyników, aby obniżyć złe wyniki jednostki.
Subjects: 
directional distance function
bank efficiency
shadow prices
CEE banking
JEL: 
D24
G21
C61
Persistent Identifier of the first edition: 
Document Type: 
Article

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.