Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/229750
Authors: 
Ganouati, Janet
Essid, Hédi
Year of Publication: 
2017
Citation: 
[Journal:] The Central European Review of Economics and Management (CEREM) [ISSN:] 2544-0365 [Volume:] 1 [Issue:] 4 [Year:] 2017 [Pages:] 35-68
Abstract: 
Aim: This paper aims to explore performance of Islamic banks in 13 countries from the period 2005 to 2014 and investigates sources of productivity change over the time. Design / Research methods: The present study gather data on the 31 Islamic banks. The productivity is examined using the Data Envelopment Analysis-based Malmquist productivity index. That we decompose into scale efficiency, technological change and technical efficiency. Source of productivity change in Islamic banks is then identified. We use intermediation approach and production approach to select inputs and outputs of banks. Conclusions / findings: Although the two approaches are different, our empirical implementation shows that they yield very similar results regarding productivity, efficiency and source of productivity change. Islamic banks are productive and efficient over the study period, but they did not show to be scale efficient and they suffer from technological change evolutions. Moreover, we are able to show that Subprime crisis had a slightly negative effect on productivity in Islamic banking industry. Originality / value of the article: Empirical studies are still rare and findings are controversial on productivity and efficiency of Islamic banks. This study intends to fill the gaps with a specific focus on measuring productivity index using two different intermediation approach and production approach to select input and output variables.Implications of the research (if applicable) - Islamic banks are scale inefficient and must improve size of their activities, one possible suggestion is meagering small banks.Limitations of the research (if applicable) - Further research can use bootstrapping techniques to correct total factor productivity estimates for bias and to assess the uncertainty surrounding such estimates.
Abstract (Translated): 
Cel: Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie kondycji islamskich banków w 13 krajach w okresie 2005-2014 oraz określenie źródeł zmian produktywności w czasie. Metodyka badań: Dla celów niniejszego artykułu zebrano dane dla 31 banków islamskich. Produktywność sprawdzono w oparciu o indeks produktywności Malmquista, bazujący na metodzie obwiedni danych (ang.: Data Envelopment Analysis (DEA)). Indeks zdekomponowano na takie elementy, jak wydajność skali, zmianę technologiczną oraz wydajność technologiczną. Następnie zidentyfikowano źródła zmian produktywności w islamskich bankach. Wykorzystano podejście pośrednictwa oraz produkcyjne, aby wyodrębnić nakłady i wyniki banków. Wnioski: Mimo że obydwa wykorzystane podejścia różnią się od siebie, implementacja empiryczna autorów wskazuje, że prowadzą do bardzo podobnych wyników dotyczących produktywności, wydajności oraz źródeł zmian produktywności. Banki islamskie były w analizowanym okresie produktywne i wydajne, ale nie charakteryzowała ich wydajność skali i cierpiały na ewolucji zmian technologicznych. Co więcej, autorzy są w stanie wykazać, że kryzys dotyczący kredytów hipotecznych typu subprime w niewielkim stopniu negatywnie wpłynął na produktywność w islamskim sektorze bankowości. Wartość artykułu: Studia empiryczne nadal są rzadkie, a ich wyniki są kontrowersyjne z punktu widzenia produktywności i wydajności islamskich banków. Niniejsze badania mają na celu wypełnienie tej luki ze szczególną uwagą skupioną na pomiarze indeksu produktywności, używając dwóch różnych podejść - pośrednictwa oraz produktywności - aby wyróżnić zmienne nakładów i wyników. Implikacje: Banki islamskie cechuje niewydajność skali, muszą więc zwiększyć skalę działalności, a jedną z możliwych sugestii jest łączenie małych banków. Ograniczenia: Dalsze badania mogą wykorzystać samoczynne techniki, aby skorygować szacunki dotyczące całkowitej produktywności czynników z punktu widzenia błędów, a także aby ocenić niepewność związaną z takimi szacunkami.
Subjects: 
Islamic banks
Productivity
efficiency
Data Envelopment Analysis
Malmquist index decomposition
Persistent Identifier of the first edition: 
Document Type: 
Article

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.