Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/229748
Authors: 
Kar, Santa
Deb, Joyeeta
Year of Publication: 
2017
Citation: 
[Journal:] The Central European Review of Economics and Management (CEREM) [ISSN:] 2544-0365 [Volume:] 1 [Issue:] 4 [Year:] 2017 [Pages:] 87-116
Abstract: 
Aim: In India, Microfinance Institutions (MFIs) emerged as major player in providing microfinance services and therefore such institutions need to be financially sustainable in order to achieve their double bottom-line objective. Besides, Indian MFIs cannot protect themselves from the curse of loan non-repayment. Therefore, this study aims to measure performance of the Indian MFIs and examine whether sustainability has any significant impact on the efficiency of the MFIs. Design / Research methods: In order to gauge the performance of the Indian MFIs, non parametric Data Envelopment Analysis (DEA) is adopted. Two models of DEA (BCC Model-input oriented and Undesirable Measure Model-output oriented) are applied used for better analysis. Further, to examine the factors influencing efficiency of the MFIs and particularly to answer whether Sustainability has any significant impact on efficiency, Tobit regression is applied in the study. Data of thirty-one Indian MFIs for seven years (2009-2015) are collected from MiX Market for the study. Conclusions / findings: Result of the study shows that average technical efficiency of the MFIs is estimated to be 79 percent under BCC model and 98 percent under Undesirable Measure Model. Indian MFIs can attain production frontier if they can trim their bad output (proxied by Portfolio at Risk 30) to an extent of around 14 percent. Further, the study validates that sustainability (proxied by Operational Self Sufficiency) has positive impact on efficiency. Originality / value of the article: Studies made so far on Indian MFIs have not addressed how the MFIs could become efficient by reducing their undesirable/bad output. Besides, no study so far has analysed the impact of sustainability on efficiency of the Indian MFIs. Therefore, this research tries to fill the existing research gap. Implications of the research: The result of the study can be useful to the Indian Microfinance Industry in improving their performance. The result can further be used by Reserve Bank of India (RBI) to frame yardstick for the clients of the MFIs in connection with borrowing loans from MFIs.
Abstract (Translated): 
Cel: Instytucje mikrofinansowe (ang.: Microfinance Institutions (MFIs)) wyłoniły się w Indiach jako główny gracz z punktu widzenia świadczenia usług mikrofinansowych. Z tego względu instytucje te muszą być stabilne finansowo, aby osiągnąć założony cel w postaci podwójnych zysków (ang.: double bottom-line). Poza tym, indyjskie MFIs nie mogą się ochronić przed klątwą niespłacania pożyczek. Dlatego też celem niniejszego artykuły jest pomiar kondycji indyjskich MFIs oraz określenie, czy podtrzymywalność ma znaczący wpływ na wydajność MFIs. Metodyka badań: Aby zdiagnozować kondycję indyjskich MFIs, wykorzystano nieparametryczną metodę obwiedni danych (ang. Data Envelopment Analysis (DEA)). Dla bardziej dogłębnej analizy zastosowano dwa modele DEA (zorientowany na nakłady model BCC oraz zorientowany na wyniki Undesirable Measure Model). Następnie użyto w badaniach regresji Tobita w celu określenia czynników oddziałujących na wydajność MFIs, a w szczególności w celu odpowiedzi na pytanie, czy podtrzymywalność ma znaczący wpływ na wydajność. W badaniach wykorzystano uzyskane z MiX Market dane dotyczące 31 indyjskich MFIs w latach 2009-2015. Wnioski: Wyniki badań wskazują, że techniczną wydajność MFIs można oszacować na poziomie 79% w modelu BCC oraz 98% w Undesirable Measure Model. Indyjskie MFIs mogą osiągnąć granicę produkcji, jeśli zdołają obniżyć złe wyniki (określone przy portfelu ryzyka 30) do poziomu około 14%. Ponadto badania potwierdziły, że podtrzymywalność (określona przez samowystarczalność operacyjną) ma pozytywny wpływ na wydajność. Wartość artykułu: Dotychczasowe badania indyjskich MFIs nie koncentrowały się na tym, jak MFIs mogą stać się wydajne poprzez redukcję niepożądanych / złych wyników. Ponadto żadne dotychczasowe badanie nie analizowało wpływu podtrzymywalności na wydajność indyjskich MFIs. Z tego względu niniejszy artykuł stara się wypełnić istniejącą lukę badawczą. Implikacje: Wyniki badań mogą być przydatne dla indyjskiego przemysłu mikrofinansowego w celu poprawy jego wydajności. Wyniki mogą być też wykorzystane przez Indyjski Bank rezerw (ang. Reserve Bank of India, aby stworzyć wspólną miarę dla klientów MFIs w połączeniu z zaciąganiem pożyczek w MFIs.
Subjects: 
Microfinance Institutions
Two stage DEA
Tobit Regression
Sustainability
Efficiency Determinants
JEL: 
G21
C67
C33
Persistent Identifier of the first edition: 
Document Type: 
Article

Files in This Item:
File
Size





Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.