Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/229741
Authors: 
Łabędzki, Maciej
Promiński, Patryk
Rybicki, Adam
Wolski, Marcin
Year of Publication: 
2017
Citation: 
[Journal:] The Central European Review of Economics and Management (CEREM) [ISSN:] 2544-0365 [Volume:] 1 [Issue:] 3 [Year:] 2017 [Pages:] 135-152
Abstract: 
Aim: The purpose of this paper is to identify common mistakes and pitfalls as well as best practices in estimating labor intensity in software projects. The quality of estimations in less experienced teams is often unsatisfactory, as a result of which estimation as part of the software development process is abandoned. The decision is usually justified by misunderstanding "agility". This article is part of the discussion on current trends in estimation, especially in the context of the new "no estimates" approach.Design / Research methods: The publication is a case study based on the experience of a mature development team. The author, on the basis of literature-based estimation techniques, shows good and bad practices, as well as common mistakes in thinking and behavior.Conclusions / findings: The key to correct estimation is: understanding the difference between labor intensity and time, ability to monitor performance, as well as how to analyze staff requirements for the team.Originality / value of the article: The publication helps to master confidence-boosting techniques for any estimation (duration, and indirectly, the cost of software development) where requirements are known, but mainly at the stage of project implementation (design and implementation).Limitations of the research: The work does not address the problems of initial estimation of projects, i.e. the estimation made in the early stages of planning.
Abstract (Translated): 
Cel: Celem niniejszej pracy jest wskazanie powszechnych błędów i pułapek, a także sprawdzonych praktyk w zakresie estymacji pracochłonności w projektach programistycznych. Jakość oszacowań w mniej doświadczonych zespołach jest często niezadowalająca, wskutek czego estymacja jako element procesu wytwarzania oprogramowania jest porzucana. Decyzja zwykle uzasadniana jest błędnie rozumianą "zwinnością". Artykuł wpisuje się w dyskusję nad bieżącymi trendami w zakresie szacowania, w szczególności w kontekście nowego podejścia "no estimates". Metodyka badań: Publikacja ma formę studium przypadków opartego o doświadczenia dojrzałego zespołu programistycznego. Autor, na podstawie znanych z literatury technik estymacji, wskazuje dobre i złe praktyki oraz często popełniane błędy w myśleniu i postępowaniu. Wnioski: Kluczowe dla poprawnej estymacji okazują się: zrozumienie różnicy pomiędzy pracochłonnością i czasochłonnością, umiejętność monitorowania wydajności, a także sposób analizowania wymagań i sytuacja kadrowa zespołu. Wartość artykułu: Publikacja pomaga opanować techniki podnoszące poziom zaufania do wszelkich oszacowań (czasu trwania, a pośrednio - kosztu wytwarzania oprogramowania) tam, gdzie znane są wymagania, jednak głównie na etapie realizacji projektu (projekt i implementacja). Ograniczenia: Praca nie porusza problemów wstępnej estymacji przedsięwzięć, tj. estymacji dokonywanej na wczesnych etapach planowania.
Subjects: 
software development
estimation
effort
measurement
requirements engineering
story points
Scrum
JEL: 
L86
Persistent Identifier of the first edition: 
Document Type: 
Article

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.