Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/229740
Authors: 
Mielczarek, Mikołaj
Year of Publication: 
2017
Citation: 
[Journal:] The Central European Review of Economics and Management (CEREM) [ISSN:] 2544-0365 [Volume:] 1 [Issue:] 3 [Year:] 2017 [Pages:] 107-134
Abstract: 
Aim: The paper deals with the subject of the shift in Poland's form of agricultural taxation from agricultural tax to personal income tax. The author decided to explore this topic since the taxation of agriculture is an important issue from the standpoint of economic practice. In addition, a similar solution exists virtually in all the European Union countries. The research objective of this paper is an attempt to assess the fiscal consequences for the state arising from the change of the agricultural taxation form.Design/Research methods: The paper employs literature research and examines legal acts, as well as conducts empirical simulation. The literature research and that concerned with legislation were aimed at presenting the forms of agricultural taxation in the EU countries and the approaches to taxing agricultural incomes. The empirical simulation of fiscal effects of agricultural taxation in Poland has been carried out in three scenarios: general (using different sample rates), comparing with agricultural tax, and revenues distribution across the state budget and territorial self-government units.Conclusion/findings: The empirical studies conducted for the years 2010-2014 have shown that replacing agricultural tax with income tax would be a good solution for farmers, provided that low tax rates were to be applied. At higher rates, this solution would be unfavorable. At the same time, the replacement of agricultural tax with income tax would benefit the state and regional governments and counties, as their budgets would gain additional tax revenues. On the other hand, the municipal government would benefit with the application of tax rates higher than 10%.Originality/value of the paper: In the context of the existing research, the scientific value of the paper consists in the comparison of the amount of agricultural tax receipts with those from the farm income taxation.
Abstract (Translated): 
Cel: W artykule podjęto tematykę zmiany w Polsce formy opodatkowania rolnictwa z podatku rolnego na podatek dochodowy od osób fizycznych. Autor podjął się badanego tematu ponieważ opodatkowanie rolnictwa jest istotnym zagadnieniem z punktu widzenia praktyki gospodarczej. Ponadto podobne rozwiązanie występuje praktycznie we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Celem artykułu jest próba oceny skutków fiskalnych dla państwa ze zmiany formy opodatkowania rolnictwa.Metoda badawcza: W artykule wykorzystano badania literaturowe i aktów prawnych oraz przeprowadzono symulację empiryczną. Badania literaturowe i aktów prawnych miały na celu przedstawienie formy opodatkowania rolnictwa w państwach UE oraz sposoby opodatkowania dochodów z rolnictwa. Symulacja empiryczna dotycząca skutków fiskalnych z opodatkowania rolnictwa w Polsce podatkiem dochodowym została przeprowadzona w trzech ujęciach: ogólnym (z zastosowaniem różnych przykładowych stawek), porównaniu z podatkiem rolnym i podziałem wpływów na budżet państwa i jednostek samorządu terytorialnego.Wnioski: Przeprowadzone badania empiryczne dotyczące lat 2010-2014 wykazały, że zastąpienie podatku rolnego podatkiem dochodowym byłoby korzystnym rozwiązaniem dla rolników, ale przy zastosowaniu niskich stawek podatkowych. Przy wyższych stawkach rozwiązanie to byłoby niekorzystne. Jednocześnie na zastąpieniu podatku rolnego podatkiem dochodowym skorzystałoby państwo oraz samorządy województw i powiatów, gdyż uzyskałyby dodatkowe wpływy podatkowe do swych budżetów. Natomiast samorząd gminny na rozwiązaniu tym skorzystałby przy zastosowaniu stawek wyższych niż 10%.Oryginalność/wartość artykułu, wkład w rozwoju nauki: W kontekście istniejących już badań wartością naukową artykułu jest porównanie wielkości wpływów z podatku rolnego z wpływami podatkowymi z opodatkowania dochodów gospodarstw rolnych.
Subjects: 
agricultural tax
personal income tax
income from agriculture
farming
special branches of agricultural production
JEL: 
G38
H24
H25
H71
K34
Q14
Persistent Identifier of the first edition: 
Document Type: 
Article

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.