Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/229734
Authors: 
Oleksa, Karolina
Year of Publication: 
2017
Citation: 
[Journal:] The Central European Review of Economics and Management (CEREM) [ISSN:] 2544-0365 [Volume:] 1 [Issue:] 2 [Year:] 2017 [Pages:] 91-112
Abstract: 
Aim: Over the last twenty years there have been numerous studies showing significant relationships between personality dimensions and predisposition to doing a job of a specific character. The aim of this research is to examine the relationships between personality, job characteristics and perceived job satisfaction with a view to demonstrate the rationale behind the application of personality tests as the tool for predicting the employee's fitting the job specification in the recruitment process.Design / Research methods: In order to verify the selected relationships, a quantitative study on a group of Polish workers (N = 302) was carried out. It correlated five personality dimensions (tested by the NEO-FFI questionnaire) with the level of employee's satisfaction and the work characteristics (questionnaires made by the author were used).The satisfaction level was determined based on employees' job assessment and professional career development, while the character of the job was examined according to seven scales: individual vs. team work, complexity of tasks, application of new technologies, procedures, customer contact, influence on customer's emotions, dependence on supervisor.Conclusions / findings: The results of the analyses showed that each personality dimension was significantly different for respondents satisfied with their performance of work of a particular nature. This can confirm the use of personality tests in the recruitment process; however, some factors need to be taken into account, including, among others, organizational environment or specific job demands.Originality / value of the article: The article is an attempt to link comprehensively different studies focusing on the association between personality and the type of work performed, with this objective being expanded by adding a moderate variable - job satisfaction, which allows one to determine the extent to which the type of work fits a particular dimension of personality.Implications of the research: The implicational value pertains to recruitment and selection processes, justifying the validity of the personality test application in recruitment processes. Limitations of the research: In the future, it would be useful to enlarge the group examined in order to be able to generalize the results and add other moderate variables, such as, for example, organizational demands shaping the character of work.
Abstract (Translated): 
Cel: Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat przeprowadzono wiele badań, które wykazały istotnezwiązki między poszczególnymi wymiarami osobowości a predyspozycjami do pracy w określonymcharakterze. W badaniach własnych postanowiono zbadać związki między osobowością, charakteremwykonywanej pracy oraz odczuwaną satysfakcją z tej pracy, w celu wykazania zasadności stosowaniatestów osobowościowych w procesie rekrutacji jako narzędzia prognozującego dopasowaniepracownika do charakteru pracy.Metoda badawcza: W celu zweryfikowania wytypowanych związków, przeprowadzono badaniailościowe na grupie polskich pracowników (N = 302), w których korelowano pięć wymiarówosobowości (badane za pomocą kwestionariusza NEO-FFI) wraz z poziomem satysfakcji pracownika icharakterem wykonywanej pracy (kwestionariusze własne). Poziom satysfakcji określono w oparciu oocenę pracy oraz przebieg kariery zawodowej pracownika, natomiast charakter pracy badano nasiedmiu skalach: praca samodzielna vs zespołowa, złożoność zadań, stosowanie nowych technologii,występowanie procedur, kontakt z klientem, wpływ na emocje klienta, zależność od przełożonego.Wnioski: Wyniki analiz pokazały, że natężenie wymiarów osobowości istotnie jest różne urespondentów usatysfakcjonowanych z wykonywania pracy o danym charakterze. Przemawia to zastosowaniem testów osobowości w procesie rekrutacji, jednak z uwzględnieniem pewnych czynników,m.in. otoczenia organizacyjnego czy konkretnych wymagań stanowiska.Wartość artykułu: Artykuł jest próbą kompleksowego powiązania wyników różnych badańskupiających się na zależności między osobowością a typem wykonywanej pracy, dodatkowopogłębioną o zmienną pośredniczącą - satysfakcję zawodową, która pozwala określić, na ile typwykonywanej pracy jest dopasowany do danego wymiaru osobowości.Implikacje badań: Wartość implikacyjna odnosi się do procesów rekrutacji i selekcji pracowników iuzasadnia słuszność zastosowania testów osobowości.Ograniczenia badań: W przyszłości warto powiększyć grupę badawczą, w celu generalizacjiwyników oraz dodać kolejne zmienne pośredniczące, np. czynniki organizacyjne kształtujące charakterpracy
Subjects: 
job satisfaction
work specification
five-factor model
neuroticism
extraversion
conscientiousness
openness to experience
agreeableness
JEL: 
L29
J24
J28
Persistent Identifier of the first edition: 
Document Type: 
Article

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.