Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/229730
Authors: 
Piwowar-Sulej, Katarzyna
Year of Publication: 
2017
Citation: 
[Journal:] The Central European Review of Economics and Management (CEREM) [ISSN:] 2544-0365 [Volume:] 1 [Issue:] 2 [Year:] 2017 [Pages:] 77-90
Abstract: 
Aim: The paper seeks to supplement the theory of HR business partnering by presenting the concept of the role of HR business partner in project-oriented organizations. To this end, the intermediate stages of the study encompass the discussion how the role of HR department as a business partner is being formulated against other roles, and the description of the current role of HR experts in the organizationsanalyzed.Design / Research methods: The research process employed the literature research and author's own study carried out over 2014-2015 in project-oriented organizations.Conclusions / findings: The role of business partner is present in 10% of the examined enterprises, with the source of capital and the entity size being of minor importance. Projects play a key role in the development of contemporary undertakings. Moreover, the primary role in terms of the implementation of any organizational activities is exercised by people. Thus, the opportunity emerges to implement and modify the concept of HR business partnering. This will lead to a greater professionalization of staffing, which will ultimately affect positively the implementation of strategy of the organizations under discussion.Originality / value of the article: The publications on project management as well as those concerned with human resources management have so far not addressed the issue of the development of the HR business partner role in the organizations under discussion. The considerations, of both theoretical and practical nature, contribute to the theory of management, being much relevant owing to the ever growing popularity of the concept of management through projects.Implications of the research: project management, project-oriented organization, HR department, HR business partner
Abstract (Translated): 
Cel: Celem artykułu jest uzupełnienie teorii HR biznes partneringu poprzez zaprezentowanie koncepcjiroli HR biznes partnera w organizacjach zorientowanych na projekty. Etapami pośrednimi służącymirealizacji tego celu było omówienie, jak na tle innych ról kształtuje się rola działu personalnego jakopartnera biznesu oraz określenie obecnej roli specjalistów HR w analizowanych organizacjach.Metoda badawcza: W procesie badawczym posiłkowano się studiami literaturowymi oraz badaniamiwłasnymi, przeprowadzonymi w latach 2014-2015 w 100 organizacjach zorientowanych na projekty.Wnioski: Rola partnera biznesowego występuje w 10% badanych przedsiębiorstw, przy czym nie maistotnego znaczenia źródło pochodzenia kapitału oraz wielkość podmiotu. Projekty mają kluczoweznaczenie dla rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Jednocześnie główną rolę w realizacjiwszelkich aktywności organizacyjnych pełnią ludzie. Tym samym pojawia się możliwośćimplementacji i modyfikacji koncepcji HR biznes partneringu. Dzięki temu zwiększy się stopieńprofesjonalizacji funkcji personalnej, co z kolei dodatnio wpłynie na realizację strategii analizowanychorganizacji.Oryginalność / wartość artykułu, wkład w rozwój nauki: W publikacjach z zakresu zarządzaniaprojektami, jak i w pozycjach poświęconych zarządzaniu zasobami ludzkimi nie podejmowano dotądproblemu kształtowania roli HR biznes partnera w analizowanych organizacjach. Podjęte rozważania ocharakterze zarówno teoretycznym, jak i aplikacyjnym stanowią wkład do teorii zarządzania, mającistotne znaczenie z uwagi na rosnącą popularność idei zarządzania przez projekty.
Subjects: 
project management
project-oriented organization
HR department
HR business partner
JEL: 
M12
Persistent Identifier of the first edition: 
Document Type: 
Article

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.