Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/209842
Autor:innen: 
Akram, Q. Farooq
Datum: 
2004
Schriftenreihe/Nr.: 
Working Paper No. 2004/17
Verlag: 
Norges Bank, Oslo
Zusammenfassung: 
Denne artikkelen undersøker hvor mye vi bør bruke av petroleumsinntektene hvis vi samtidig skal minimere kostnadene ved å bruke dem. Slike kostnader forbindes med sektoromstillinger som ikke kan opprettholdes og må reverseres for unngå intern og ekstern ubalanse i økonomien. Realvalutakursen spiller en sentral rolle når det gjelder å frembringe slike sektoromstillinger. Den reflekterer blant annet nivået på bruken av petroluemsinntektene. Den konsumraten for petroleumsinntekter som fører til minst svingninger i realvalutakursen og sektorsammensetningen, kaller vi "effisient konsumrate". Det vises at den effisiente konsumraten blir lik realavkastningen på petroleumsformuen minus den inntektsbestemte importveksten. Vi tallfester denne raten til 1 % av den samlede petroleumsformuen. Vi finner også at den offisielle handlingsregelen tilsier større bruk av petroleumsinntekter enn det som foreskrives av den effisiente konsumraten.
JEL: 
Q38
F17
F41
F47
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
ISBN: 
82-7553-273-6
Creative-Commons-Lizenz: 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no
Dokumentart: 
Working Paper
Erscheint in der Sammlung:

Datei(en):
Datei
Größe
803.97 kB

Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.