Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/209801
Autor:innen: 
Bårdsen, Gunnar
Nymoen, Ragnar
Datum: 
2002
Schriftenreihe/Nr.: 
Working Paper No. 2002/2
Verlag: 
Norges Bank, Oslo
Zusammenfassung: 
Vi kartlegger årsakssammenhengen mellom pengemarkedsrenten og inflasjon gjennom en makroøkonometrisk modell. Modellen belyser også hvilke typer sjokk en har størst mulighet til å nøytralisere ved hjelp av moderate renteendringer, og hvilke målkonflikter som kan oppstå. I artikkelens andre del diskuterer vi spillerommet for pengepolitikk mer prinsipielt. Rentens rolle i det å ivareta indifferensens lov på kapitalmarkedet kan begrense muligheten til aktiv benyttelse av renten i aktivitetsreguleringen. Hensynet til indifferensens lov tilsier dessuten at gradvise renteendringer vil være fornuftig, og at finanspolitikken i størst mulig grad bør understøtte pengepolitikken.
Schlagwörter: 
pengepolitikk
inflasjon
inflasjonsstyring
rente
økonomisk modellering
makroøkonometri
JEL: 
C51
C53
E3
E44
E47
E52
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
ISBN: 
82-7553-189-6
Creative-Commons-Lizenz: 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no
Dokumentart: 
Working Paper
Erscheint in der Sammlung:

Datei(en):
Datei
Größe
403.47 kB

Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.