EconStor >
Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), Helsinki >
ETLA Discussion Papers, Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) >

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10419/63981
  
Title:T&K-panostustenkansantaloudelliset vaikutukset PDF Logo
Authors:Rantala, Olavi
Issue Date:2006
Series/Report no.:ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1028
Abstract:Tutkimuksessa tarkastellaan t&k-panostusten tuottavuusvaikutuksia ja kansantaloudellisia vaikutuksia mallilla, jossa kokonaistuottavuuden kasvua määrit-tävät keskeisesti toimialojen tuotannon laadun ja pääomakannan laadun paraneminen. Investointitavaroita tuottavien toimialojen t&k-panostusten lisäys johtaa pitkäaikai-seen pääomakannan laadun paranemisen kautta välittyvään kokonaistuottavuuden kasvuvaikutukseen. Kansantalouden t&k-intensiteetin nousun BKT-vaikutuksia mää-rittää tuottavuuden kasvun vaikutus kilpailukyvyn paranemisen kautta vientiin sekä palkkatason ja kotitalouksien kulutuksen kasvun kautta kotimaiseen kysyntään. BKT-vaikutuksia hallitsee teollisuuden tuottavuuden, kilpailukyvyn ja viennin lisääntymi-nen, sillä t&k-panostusten lisäys johtaa suurimpaan tuottavuuden kasvuun teollisuu-dessa. T&k-panostusten lisäys aikaansaa myös positiivisia työllisyysvaikutuksia, mut-ta vaikutus kokonaistyöllisyyden kasvuun jää suhteellisen lyhytaikaiseksi. Tutkimuk-sessa arvioidaan myös toimialakohtaisten t&k-tukien kansantaloudellisia vaikutuksia. Kansantalouteen syntyvien tuottavuusvaikutusten perusteella tarkastellen t&k-panostusten vaikuttavuudeltaan parhaimmiksi toimialoiksi osoittautuvat koneteolli-suus, tietojenkäsittelypalveluiden toimiala sekä elektroniikkateollisuus. Bruttokansan-tuotteen, työllisyyden, nettoviennin ja julkisen sektorin verotulojen lisäyksellä arvioi-den parhaimmiksi toimialoiksi osoittautuvat metsäteollisuus ja koneteollisuus.
Subjects:T&k-panostukset, tuottavuus, kansantaloudelliset vaikutukset
JEL:D24
E27
O38
Document Type:Working Paper
Appears in Collections:ETLA Discussion Papers, Research Institute of the Finnish Economy (ETLA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
515175811.pdf462.49 kBAdobe PDF
No. of Downloads: Counter Stats
Download bibliographical data as: BibTeX
Share on:http://hdl.handle.net/10419/63981

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.